ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 02062016

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Główny Księgowy

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 18 w Zielonej Górze

Wymiar etatu: cały etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Księgowość

Data udostępnienia: 2016-06-06

Ogłoszono dnia: 2016-06-06 przez Andrzej Brychcy

Termin składania dokumentów: 2016-06-15 15:00:00

Nr ogłoszenia: 02062016

Zlecający: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie był/ była prawomocnie skazany/a za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
 • ukończył/a:
  • - ekonomiczne jednolite studia magisterskie lub-
  • ekonomiczne wyższe studia zawodowe lub
  • - uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub
  • - ekonomiczne studia podyplomowe i posiada 3-letnią praktykę w księgowości lub
  • - średnią, policealną albo pomaturalną szkołę zawodową o kierunku rachunkowość i posiada 6-letnią praktykę w księgowości
b. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość zasad rachunkowości budżetowej;
 • znajomość pakietu programów komputerowych firmy VULCAN, oraz znajomość pakietu Office (Excel, Word);
 • znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych oraz dyscypliny finansów publicznych;
 • znajomość przepisów  prawa zamówień publicznych;
 • znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych oraz  programu Płatnik;
 • znajomość prawa podatkowego;znajomość rozliczeń środków finansowych na zadania realizowane w ramach programów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej
 • dokładność, sumienność, komunikatywność

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie księgowości jednostki,
 2. przygotowywanie planów finansowych dochodów i wydatków,
 3. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 4. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z planem finansowym,
 5. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 6. sporządzanie kalkulacji dochodów i wydatków,
 7. sporządzanie sprawozdań finansowych i statystyki publicznej.
 8. ponoszenie odpowiedzialności za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych Ustawą,  z 29  września 1994 r. o rachunkowości -tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zmianami
 9. ponoszenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zgodnie z Ustawą  z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 168)
 10. ma prawo żądać od innych pracowników informacji w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych wyjaśnień, jak również udostępnienia do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień,
 11. wnioskować do kierownika jednostki o określenie trybu, wg którego mają być wykonywane przez inne komórki organizacyjne jednostki prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej.

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Kserokopie dokumentów (dyplomów, świadectw) potwierdzających spełnienie wymagań dotyczących wykształcenia, określonych w pkt. I 1. d).
 4. Kserokopie świadectw pracy potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata w tym potwierdzające praktykę w księgowości
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia zawodowe kandydata.
 6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
 7. Zapytanie o niekaralności

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2016-06-15 15:00:00
b. Sposób:
W zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem na kopercie "Nabór na głównego księgowego" do dnia 15.06.2016  do godz. 15.00
c. Miejsce:
Szkoła Podstawowa nr 18 w Zielonej Górze
ul. Francuska 10,
65-941 Zielona Góra (sekretariat)

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze www.sp18.bipzielonagora.pl
 3. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego, które odbędzie się najpóźniej do dnia  22.06.2016r.
 4. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej Szkoły Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze ul. Francuska 10oraz w Biuletynie Informacji Szkoły Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze www.sp18.bipzielonagora.pl
 5. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła Podstawowa nr 18
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu