ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 01062016

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Starszy Księgowy

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 18 w Zielonej Górze

Wymiar etatu: 0,5

Ilość etatów: 1

Wydział: Księgowość

Data udostępnienia: 2016-06-06

Ogłoszono dnia: 2016-06-06 przez Andrzej Brychcy

Termin składania dokumentów: 2016-06-15 15:00:00

Nr ogłoszenia: 01062016

Zlecający: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie był/była prawomocnie skany/a za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo karne skarbowe,
 • wykształcenie minimum średnie i posiadanie co najmniej 4-letniej praktyki w księgowości.
 • znajomość podstawowych przepisów prawnych związanych z naliczaniem płac,  pochodnych i odprowadzaniem należnych składek.
 • doświadczenie w pracy przy naliczaniu płac.
 • znajomość obsługi programu „ Optivum” firmy Vulcan.
 • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego.
 • zaświadczenie o niekaralności.
 • zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia.
b. Wymagania dodatkowe:
 • Dokładność, dociekliwość, terminowość, samodzielność, komunikatywność, wysoka kultura osobista.
 • Chęć poszerzania wiedzy i zapoznawania się ze zmieniającymi przepisami.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Sporządzanie list płac oraz zbiorczych zestawień list płac na podstawie dokumentacji otrzymanej od pracownika kadr i dyrekcji.
 • Prowadzenie rejestru list płac.
 • Sporządzanie deklaracji ZUS oraz prowadzenie dokumentacji związanej z wypłatami zasiłków ZUS.
 • Dokonywanie miesięcznych i rocznych rozliczeń składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek.
 • Prowadzenie i rozliczanie dokumentacji związanej z wypłatami wynagrodzeń za czas choroby, urlopów, zasiłków chorobowych i macierzyńskich.
 • Prowadzenie miesięcznych rozliczeń podatkowych związanych z płacami.
 • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń.
 • Dokonywanie odpisów i potrąceń wynagrodzenia z różnych tytułów.
 • Archiwizowanie dokumentacji miesięcznej i przekazywanie do archiwum.
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS w związku z naliczaniem wynagrodzeń.
 • Współpraca z dyrekcją, główną księgową szkoły, pracownikiem kadr.

V. Wymagane dokumenty:

 • Curriculum vitae;
 • List motywacyjny;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy, umiejętności i kwalifikacje.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2016-06-15 15:00:00
b. Sposób:
W zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym (decyduje data stępla pocztowego) z dopiskiem na kopercie ,,Nabór na głównego księgowego 0,5 etatu" sekretariacie do dnia 15.06.2016r. do godz.15:00.
c. Miejsce:
Szkoła Podstawowa Nr.18 w Zielonej Górze
ul. Francuska 10
65-941 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze www.sp18.bipzielonagora.pl
 3. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego, które odbędzie się najpóźniej do dnia  22.06.2016r. Postępowanie kwalifikacyjne obejmie sprawdzenie umiejętności posługiwania w praktyce oprogramowaniem „ Pakietu Optivum" firmy Vulcan
 4. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku SP18 Zielona Góra przy ul. Francuska 10 ( przy Sekretariacie) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr. 18 w Zielonej Górze www.sp18.bipzielonagora.pl
 5. 5. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej Szkoły Podstawowejnr 18 w Zielonej Górze ul. Francuska 10 oraz w Biuletynie Informacji Szkoły Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze www.sp18.bipzielonagora.pl
 6. 6. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła Podstawowa nr 18
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu