ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła Podstawowa nr 18
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Kluczowe osoby

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz osób sprawujących funkcje i ich kompetencje

Akapit nr 1 - brak tytułu

mgr Andrzej Brychcy dyrektor szkoły
mgr Lidia Kalinowska
wicedyrektor
mgr Hanna Gajewska-Dzielińska wicedyrektor
mgr Dorota Brylla
 
wicedyrektor

Kompetencje dyrektora

Dyrektor kieruje działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
Sprawuje nadzór pedagogiczny.
Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psycho-fizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

Ponadto:
1. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarcza obsługę szkoły.
2. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji.
3. Zatwierdza po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz rady rodziców szkolny zestaw programów nauczania.
4. Wstrzymuje wykonanie uchwał innych organów szkoły w przypadku ich niezgodności z przepisami obowiązującego prawa.
5. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
6. Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.
7. Współdziała z Centralną i Okręgową Komisją Egzaminacyjną.
8. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
c) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
9. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą rodziców, radą
pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.
 

Do szczególnych obowiązków wicedyrektora szkoły mgr Mirelli Piechockiej należy

Organizowanie i kierowanie tokiem codziennej pracy szkolnej w ramach obowiązkowych dyżurów.
 
I. Uprawnienia
 • Wicedyrektor podczas nieobecności w pracy dyrektora szkoły z uzasadnionych powodów przejmuje uprawnienia zgodnie z jego kompetencjami, a w szczególności:
  • podejmuje decyzje w sprawach pilnych,
  • podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora, używając własnej pieczątki,
  • współdziała na bieżąco z organem prowadzącym szkołę, związkami zawodowymi oraz innymi instytucjami,
  • kieruje pracą sekretariatu i personelu obsługi.
 • Prowadzi obserwacje zajęć  nauczycieli klas I - III, zgodnie z rocznymi ustaleniami, dokonuje analizy i oceny ich pracy, sporządza wnioski o nagrody i odznaczenia.
 • Wnioskuje do dyrektora szkoły o przyznanie dodatku motywacyjnego i samorządowego nauczycielom za osiągnięcia w pracy zawodowej.
 • Ma prawo - w przypadku jawnego naruszenia dyscypliny pracy przez nauczyciela lub pracownika nie będącego nauczycielem - do podjęcia decyzji w sprawie oraz wystąpienia z wnioskiem o ukaranie go do dyrektora szkoły.
 • Rozlicza systematycznie i na bieżąco nauczycieli z pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych i po lekcjach.
 • Może zatrzymać nauczyciela w pracy podczas ferii zimowych i letnich oraz przerw świątecznych, jeżeli nie uzupełnił prawidłowo wymaganej dokumentacji szkolnej.
 • Rozlicza z realizacji zadań wychowawczo - opiekuńczych szkoły nauczycieli klas I - III.
II. Obowiązki
 • Oddziałuje na nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie pełnej realizacji zadań zmierzających do właściwej organizacji pracy szkoły, ładu i porządku w budynku.
 • Sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami klas I - III.
 • Dba o dyscyplinę pracy nauczycieli i uczniów, wypracowuje nowe metody w celu jej poprawienia, na bieżąco rozlicza niezdyscyplinowanych.
 • Czuwa nad przestrzeganiem planu zajęć lekcyjnych nauczycieli i uczniów.
 • Organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, prowadzi ich właściwą dokumentację, rozlicza nauczycieli zastępujących z ich prawidłowego odbycia i zapisu w dziennikach zajęć.
 • Opracowuje harmonogram dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych, przed i po lekcjach oraz czuwa nad jego realizacją.
 • Sporządza bieżący wykaz klas i nauczycieli oddziałów I -VII przebywających na wycieczkach szkolnych, czuwa nad prawidłowym wypełnieniem dokumentacji.
 • Sporządza miesięczny wykaz przepracowanych przez nauczycieli godzin ponadwymiarowych i zastępstw oraz, w związku z tym, dba o prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, zwłaszcza dzienników i zeszytu zastępstw.
 • Inspiruje i organizuje całokształt pracy wychowawców klas I -III zgodnie z przydziałem, czuwa nad prawidłowym prowadzeniem przez nich dokumentacji klasy, sprawuje szczególną opiekę nad młodymi wychowawcami.
 • Kontroluje i gromadzi informacje o prowadzonych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz ocenia zagospodarowanie czasu wolnego uczniów.
 • Nadzoruje oceniania.
 • Organizuje pedagogizację rodziców, dba o różnorodność form spotkań.
 • Kieruje pracami związanymi z przygotowaniem uroczystości szkolnych - uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, dokonuje oceny zaangażowania nauczycieli i uczniów w ich realizację (klasy I - III).
 • Organizuje zadania dotyczące współpracy  z partnerami szkoły.
 • Wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora szkoły.
 • Przeprowadza rekrutację.
 • Nadzoruje organizację wycieczek szkolnych.
 • Nadzoruje realizację innowacji szkolnych.
 • Dba o prawidłowy przebieg doskonalenia nauczycieli.
 • Organizuje Dni Otwarte szkoły.
 • Prowadzi kontrolę zarządczą.
 • Nadzoruje organizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Gromadzi sprawozdania dotyczące:
  • pracy pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty,
  • przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
  • dyżurów uczniowskich,
  • pracy samorządów kl.1-3, 4-7,
  • realizacji szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego.
III. Odpowiedzialność
 • Podczas nieobecności w pracy dyrektora szkoły odpowiada jednoosobowo za całokształt pracy szkoły.
 • Odpowiada przed dyrektorem szkoły za pełną i terminową realizację powierzonych zadań, a w szczególności za:
  • zapewnienie uczniom podczas pobytu w szkole i na jej terenie opieki pedagogicznej w celu zapewnienia ciągłości nauczania i zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom,
  • zachowanie przez nauczycieli, uczniów i rodziców oraz innych pracowników szkoły ładu i porządku wewnątrz budynku oraz wokół niego,
  • prawidłowe organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli i prowadzenie właściwej dokumentacji,
  • prawidłowe prowadzenie dokumentacji rozliczeń godzin ponadwymiarowych i zastępstw nauczycieli.
  • solidne pełnienie dyżurów przez nauczycieli podczas przerw oraz przed i po lekcjach,
  • pełną realizację zadań wychowawczo-opiekuńczych przez wychowawców oraz prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
  • przestrzeganie przez nauczycieli i uczniów dyscypliny pracy i nauki (punktualność w rozpoczynaniu lekcji),
  • odpowiada materialnie za powierzone mienie.

Do szczególnych obowiązków wicedyrektora szkoły mgr Lidii Kalinowskiej należy

1. Organizowanie i kierowanie tokiem codziennej pracy szkolnej.
2. Hospitowanie zajęć nauczycieli w klasach I - III oraz zajęć w świetlicy.
3. Kontrolowanie prowadzenia dokumentacji szkolnej / dzienniki lekcyjne , arkusze ocen, kontrola dzienników zajęć wyrównawczych / przynajmniej raz na dwa miesiące, a w razie potrzeby częściej.
4. Podczas nieobecności dyrektora szkoły kontrola nad całokształtem pracy szkolnej.
5 . Układanie planu dyżurów i codzienna kontrola nad jego realizacją.
6. Analizowanie pracy wychowawczej nauczycieli i samorządu klas I - III.
7. Organizowanie zastępstw za nauczycieli nieobecnych i prowadzenie dokumentacji zwolnień.
8. Kontrolowanie tygodniowych planów lekcyjnych.
9. Czuwanie nad prawidłowością realizacji programu nauczania w klasach I - III.
10. Przygotowywanie miesięcznych rozliczeń godzin ponadwymiarowych nauczycieli.
11. Kierowanie praktyką studentów z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
12. Akceptacja projektów wycieczek klas I - III, z wyjątkiem wycieczek za granice kraju.
13. Sprawowanie opieki nad zajęciami pozalekcyjnymi klas I - III.
14. Koordynowanie pracami zespołu wychowawców.
15. Nadzorowanie wystroju korytarzy szkolnych.
16. Wykonywanie innych niż wymienione prace zlecone przez dyrektora szkoły.
 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW WICEDYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 W ZIELONEJ GÓRZE Pani mgr Hanny Gajewskiej-Dzielińskiej

I. Uprawnienia
1. Wicedyrektor podczas nieobecności w pracy dyrektora szkoły z uzasadnionych powodów przejmuje uprawnienia zgodnie z jego kompetencjami, a w szczególności:
a. podejmuje decyzje w sprawach pilnych,
b. podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora, używając własnej pieczątki,
c. współdziała na bieżąco z organem prowadzącym szkołę, związkami zawodowymi oraz innymi instytucjami,
d. kieruje pracą sekretariatu i personelu obsługi.
2. Hospituje nauczycieli klas IV - VI, zgodnie z rocznymi ustaleniami, dokonuje analizy i oceny ich pracy, sporządza wnioski o nagrody i odznaczenia.
3. Wnioskuje do dyrektora szkoły o przyznanie dodatku motywacyjnego i samorządowego nauczycielom za osiągnięcia w pracy zawodowej.
4. Ma prawo - w przypadku jawnego naruszenia dyscypliny pracy przez nauczyciela lub pracownika nie będącego nauczycielem - do podjęcia decyzji w sprawie oraz wystąpienia z wnioskiem o ukaranie go do dyrektora szkoły.
5. Rozlicza systematycznie i na bieżąco nauczycieli z pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych i po lekcjach.
6. Może zatrzymać nauczyciela w pracy podczas ferii zimowych i letnich oraz przerw świątecznych, jeżeli nie uzupełnił prawidłowo wymaganej dokumentacji szkolnej.
7. Rozlicza z realizacji zadań wychowawczo - opiekuńczych szkoły nauczycieli klas IV - VI .
8. Rozlicza z przydzielonych zadań nauczycieli biblioteki szkolnej oraz czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem jej.

II. Obowiązki
1. Oddziałuje na nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie pełnej realizacji zadań zmierzających do właściwej organizacji pracy szkoły, ładu i porządku w budynku.
2. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami klas IV - VI.
3. Dba o dyscyplinę pracy nauczycieli i uczniów, wypracowuje nowe metody w celu jej poprawienia, na bieżąco rozlicza niezdyscyplinowanych.
4. Czuwa nad przestrzeganiem planu zajęć lekcyjnych nauczycieli i uczniów.
5. Organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, prowadzi ich właściwą dokumentację, rozlicza nauczycieli zastępujących z ich prawidłowego odbycia i zapisu w dziennikach zajęć.
6. Opracowuje harmonogram dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych, przed i po lekcjach oraz czuwa nad jego realizacją.
7. Sporządza bieżący wykaz klas i nauczycieli oddziałów IV - VI przebywających na wycieczkach szkolnych, czuwa nad prawidłowym wypełnieniem dokumentacji.
8. Sporządza miesięczny wykaz przepracowanych przez nauczycieli godzin ponadwymiarowych i zastępstw oraz, w związku z tym, dba o prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, zwłaszcza dzienników i zeszytu zastępstw.
9. Inspiruje i organizuje całokształt pracy wychowawców klas IV - VI zgodnie z przydziałem, czuwa nad prawidłowym prowadzeniem przez nich dokumentacji klasy (tematyka lekcji do dyspozycji wychowawcy, zeszyt wychowawcy, zapisy w dzienniku lekcyjnym).
10. Wspomaga wicedyrektora Andrzeja Brychcego w organizacji sprawdzianu ucznia klasy szóstej.
11. Kontroluje i gromadzi informacje o prowadzonych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz ocenia zagospodarowanie czasu wolnego uczniów.
12. Nadzoruje realizację programu wychowawczego, szkolnego programu profilaktycznego, oraz funkcjonowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
13. Organizuje pedagogizację rodziców, dba o różnorodność form spotkań.
14. Kieruje pracami związanymi z przygotowaniem uroczystości szkolnych - uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, dokonuje oceny zaangażowania nauczycieli i uczniów w ich realizację ( klasy IV - VI).
15. Inspiruje i organizuje całokształt pracy wychowawców klas, czuwa nad prowadzeniem przez nich dokumentacji klasy, sprawuje szczególną opiekę nad młodymi wychowawcami.
16. Organizuje zadania związane z współpracą szkoły z partnerami zagranicznymi.
17. Organizuje i nadzoruje realizację zadań związanych z pozyskiwaniem funduszy strukturalnych (akcja Mleko), związanych z projektem Dary natury w ramach programu SOCRATES-COMENIUS.
18. Wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora szkoły.
 
III. Odpowiedzialność
1. Podczas nieobecności w pracy dyrektora szkoły odpowiada jednoosobowo za całokształt pracy szkoły.
2. Odpowiada przed dyrektorem szkoły za pełną i terminową realizację powierzonych zadań, a w szczególności za:
a. zapewnienie uczniom podczas pobytu w szkole i na jej terenie opieki pedagogicznej w celu zapewnienia ciągłości nauczania i zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom,
b. zachowanie przez nauczycieli, uczniów i rodziców oraz innych pracowników szkoły ładu i porządku wewnątrz budynku oraz wokół niego,
c. prawidłowe organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli i prowadzenie właściwej dokumentacji,
d. prawidłowe prowadzenie dokumentacji rozliczeń godzin ponadwymiarowych i zastępstw nauczycieli.
e. W razie nieobecności wicedyrektora Grażyny Ratuś za prawidłowe organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli klas I - III i wychowawców świetlicy oraz prowadzenie właściwej dokumentacji,
f. solidne pełnienie dyżurów przez nauczycieli podczas przerw oraz przed i po lekcjach,
g. pełną realizację zadań wychowawczo-opiekuńczych przez wychowawców oraz prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
h. przestrzeganie przez nauczycieli i uczniów dyscypliny pracy i nauki (punktualność w rozpoczynaniu lekcji),
i. odpowiada materialnie za powierzone mienie.
j. współpracę szkoły z partnerami zagranicznymi.
k. realizację zadań związanych z pozyskiwaniem funduszy strukturalnych (m in. akcja Mleko, projekt Dary natury w ramach programu SOCRATES-COMENIUS).
 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW WICEDYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 W ZIELONEJ GÓRZE Pani mgr Dorota Brylla

Organizowanie i kierowanie tokiem codziennej pracy szkolnej w ramach obowiązkowych dyżurów.
 
I. Uprawnienia
1. Wicedyrektor podczas nieobecności w pracy dyrektora szkoły z uzasadnionych powodów przejmuje uprawnienia zgodnie z jego kompetencjami, a w szczególności:a. podejmuje decyzje w sprawach pilnych,
b. podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora, używając własnej pieczątki,
c. współdziała na bieżąco z organem prowadzącym szkołę, związkami zawodowymi oraz innymi instytucjami,
d. kieruje pracą sekretariatu i personelu obsługi.
2. Hospituje nauczycieli klas I - III, zgodnie z rocznymi ustaleniami, dokonuje analizy i oceny ich pracy, sporządza wnioski o nagrody i odznaczenia.
3. Wnioskuje do dyrektora szkoły o przyznanie dodatku motywacyjnego i samorządowego nauczycielom za osiągnięcia w pracy zawodowej.
4. Ma prawo - w przypadku jawnego naruszenia dyscypliny pracy przez nauczyciela lub pracownika nie będącego nauczycielem - do podjęcia decyzji w sprawie oraz wystąpienia z wnioskiem o ukaranie go do dyrektora szkoły.
5. Rozlicza systematycznie i na bieżąco nauczycieli z pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych i po lekcjach.
6. Może zatrzymać nauczyciela w pracy podczas ferii zimowych i letnich oraz przerw świątecznych, jeżeli nie uzupełnił prawidłowo wymaganej dokumentacji szkolnej.
7. Rozlicza z realizacji zadań wychowawczo - opiekuńczych szkoły nauczycieli klas I - III.
8. Rozlicza z przydzielonych zadań nauczycieli biblioteki szkolnej oraz czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem jej.
 
II. Obowiązki
1. Oddziałuje na nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie pełnej realizacji zadań zmierzających do właściwej organizacji pracy szkoły, ładu i porządku w budynku.
2. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami klas I - III.
3. Dba o dyscyplinę pracy nauczycieli i uczniów, wypracowuje nowe metody w celu jej poprawienia, na bieżąco rozlicza niezdyscyplinowanych.
4. Czuwa nad przestrzeganiem planu zajęć lekcyjnych nauczycieli i uczniów.
5. Organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, prowadzi ich właściwą dokumentację, rozlicza nauczycieli zastępujących z ich prawidłowego odbycia i zapisu w dziennikach zajęć.
6. Opracowuje harmonogram dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych, przedi po lekcjach oraz czuwa nad jego realizacją.
7. Sporządza bieżący wykaz klas i nauczycieli oddziałów I - III przebywających na wycieczkach szkolnych, czuwa nad prawidłowym wypełnieniem dokumentacji.
8. Sporządza miesięczny wykaz przepracowanych przez nauczycieli godzin ponadwymiarowych i zastępstw oraz, w związku z tym, dba o prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, zwłaszcza dzienników i zeszytu zastępstw.
9. Inspiruje i organizuje całokształt pracy wychowawców klas I -III zgodnie z przydziałem, czuwa nad prawidłowym prowadzeniem przez nich dokumentacji klasy (tematyka lekcji do dyspozycji wychowawcy, zeszyt wychowawcy, zapisy w dzienniku lekcyjnym).
10. Kontroluje i gromadzi informacje o prowadzonych zajęciach pozalekcyjnychi pozaszkolnych oraz ocenia zagospodarowanie czasu wolnego uczniów.
11. Nadzoruje realizację programu wychowawczego, szkolnego programu profilaktycznego, oraz funkcjonowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
12. Organizuje pedagogizację rodziców, dba o różnorodność form spotkań.
13. Kieruje pracami związanymi z przygotowaniem uroczystości szkolnych - uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, dokonuje oceny zaangażowania nauczycieli i uczniów w ich realizację (klasy I - III).
15. Inspiruje i organizuje całokształt pracy wychowawców klas I-III, czuwa nad prowadzeniem przez nich dokumentacji klasy, sprawuje szczególną opiekę nad młodymi wychowawcami.
16. Organizuje zadania związane z współpracą z partnerami szkoły..
18. Wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora szkoły.
 
III. Odpowiedzialność
1. Podczas nieobecności w pracy dyrektora szkoły odpowiada jednoosobowo za całokształt pracy szkoły.
2. Odpowiada przed dyrektorem szkoły za pełną i terminową realizację powierzonych zadań, a w szczególności za:
a. zapewnienie uczniom podczas pobytu w szkole i na jej terenie opieki pedagogicznej w celu zapewnienia ciągłości nauczania i zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom,
b. zachowanie przez nauczycieli, uczniów i rodziców oraz innych pracowników szkoły ładu i porządku wewnątrz budynku oraz wokół niego,
c. prawidłowe organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli i prowadzenie właściwej dokumentacji,
d. prawidłowe prowadzenie dokumentacji rozliczeń godzin ponadwymiarowych i zastępstw nauczycieli.
e. za prawidłowe organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli klas I – III i wychowawców świetlicy oraz prowadzenie właściwej dokumentacji,
f. solidne pełnienie dyżurów przez nauczycieli podczas przerw oraz przed i po lekcjach,
g. pełną realizację zadań wychowawczo-opiekuńczych przez wychowawców oraz prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
h. przestrzeganie przez nauczycieli i uczniów dyscypliny pracy i nauki (punktualność w rozpoczynaniu lekcji),
i. odpowiada materialnie za powierzone mienie.
j. współpracę szkoły z partnerami zagranicznymi.

Metryczka informacji

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Brychcy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-12-30 14:23:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Brychcy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-12-30 14:23:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Brychcy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-18 07:48:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6679 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »